Riskanalys och besiktning vid vibrationsalstrande arbeten

I samband med att bygg eller anläggningsarbeten utförs som kan avge vibrationer som omgivningen kan påverkas av uppstår frågor om hur byggnader, hus och anläggningar påverkas. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande verksamheter utförs normalt riskanalys samt för- och efterbesiktningar. Arbeten som normalt sätt avger vibrationer är följande: sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning.

Riskanalys vid sprängning

Vi på Pararet AB hjälper er att upprätta en projektanpassad riskanalys vid sprängning och vibrationsalstrande arbeten som guidar dig under hela projekttiden. Riskanalys sprängning innefattar ofta även syneförrättning (besiktning) av fastigheter och byggnader i området. Detta görs både före och efter sprängningen. Vibrationsmätare sätts upp på i riskanalysen bedömda byggnader inom riskområdet. Maxvärden för vibrationsvärden som får uppstå vid sprängning är upprättade enligt Svensk Standard. Värdena i analysen är beräknade så att det inte ska finnas risk för vibrationsskador på fastigheten så länge maxvärdena inte överskrids.

Riskanalys vid markarbeten som pålning, spontning, schaktning & packning.

Det kan även krävas en riskanalys vid markarbeten där vibrationer från arbetet kan skada kringliggande byggnader.
Exempel på vibrationsalstrande arbete där en riskanalys bör upprättas är pålning, sponting, schaktning och packningsarbeten. Innan ett bygg- eller anläggningsarbete påbörjas är det viktigt att kartlägga och analysera omgivande miljö. Med rätt riskanalys och föreslagna åtgärder minimeras risken för uppkomna skador på kringliggande byggnader, människa och miljö. Det finns många hinder när det kommer till att förutse mark eller omgivningens reaktioner vid markarbete. Därför ska enligt Svensk Standard SS 460 48 66 en riskanalys alltid upprättas vid alla vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning.

Besiktning vid vibrationsalstrande arbeten

Syneförrättning inför vibrationsalstrande arbeten (besiktningen) grundar sig på standarden SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet som sprängning och packning med mera.

Före det vibrationsalstrande arbetet startar genomför vi en förbesiktning som påvisar om det förekommer defekter i byggnadens eller anläggningens alla olika delar som tex grund, stomme, väggar, golv och tak eller i byggnadens fasad. Genom att dokumentera byggnadens skick före det att sprängning eller andra vibrationsalstrande arbeten påbörjas så har du ett underlag som kan användas som grund för utvärdering av byggnadens status innan arbetet påbörjas.

Med utgångspunkt från protokollet från förbesiktningen kontrollerar vi sedan byggnaden eller anläggningen efter sprängning eller markarbete. Dels för att se om det uppkommit någon ny skada eller om en tidigare upptäckt skada har förvärrats.

Vad händer om skador upptäcks?

Om vi redan i förbesiktningsskedet upptäcker skador som kan leda till att en byggnad eller anläggnings statik påverkas så kan vi komma att avråda från att en sprängning görs innan problemet åtgärdas.

Handlar det endast om mindre sprickor eller skador som inte förväntas påverka byggnadens eller anläggningens stabilitet så dokumenteras dessa noga för att ha som underlag inför efterbesiktningen. Det går då enkelt att bevisa om sprängningen har orsakat ytterligare skador.

Skulle skador upptäckas vid besiktning efter vibrationsalstrande arbete så som tex sprängning så blir detta en fråga för entreprenören som utfört vibrationsalstrande arbetet och dess försäkringsbolag att tillsammans med fastighetsägaren snarast vidta åtgärder för att återställa byggnaden.

Vibrationsmätning och vibrationsanalys

Under mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på många olika vis. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar i marken. Pararet AB utför pålitliga vibrationsanalyser och vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar dig på vilket sätt du i ditt vibrationsalstrande arbete påverkar din omgivande miljö. Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibrationsmätning.

Följ vibrationsmätningen på webben och få larm via SMS

Pararet AB använder oss av mätutrustning samt mätsystem som är marknadsledande i Sverige. Larmnivåer sätts och går ut som SMS och eller e-post om vibrationsnivåerna skulle bli höga. Detta ger dig möjlighet att ta del av aktuell information direkt när den inträffar. Vi erbjuder även inloggning till vårat webbaserade system där ni som kund själva kan ta ut rapporter och analysera uppmätta vibrationer.